Bài tập môn Quảng cáo.
Noọng thực hiện.
Tháng 5/2018.